پنجشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۶

نشانی جدید وبلاگ

! بازدید کننده گرامی

بدلیل یک مشکل فنی، مسئول این وبلاگ به وبلاگ جمهوری شورایی در نشانی سابق آن، دسترسی ندارد. از این رو، وبلاگ جدیدی با نام و شکل سابق در نشانی زیر، که بطور جزئی با نشانی پیشین متفاوت است، گشایش می یابد. نگارنده تلاش میکند، بتدریج آرشیو مطالب گذشته را به نشانی جدید منتقل کند.

نشانی قدیمی و آرشیو مطالب سابق وبلاگ جمهوری شورایی
www.j-shoraii.blogspot.com

این آرشیو از روز شروع بکار وبلاگ در 6 آوریل 2005 تا 7 سپتامبر 2007 ( 16 شهریور 1386) را در بر میگیرد.

نشانی جدید که از امروز 19 مهر 1386- 11 اکتبر 2007 گشایش می یابد

www.j-shoraie.blogspot.com

همچنانکه مشهود است، اختلاف نشانی جدید با آدرس قدیم، تنها به انجام یک تغییر جزئی در کلمه " شورایی " مربوط میگردد.

با پوزش و تشکر از ادامه بازدیدهای شما از این وبلاگ

اکبر تک دهقان
19 مهر 1386- 11 اکتبر 2007