پنجشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۷

! بهاران خجسته باد


! بهاران خجسته باد


سالی نو در شرایط سلطه رژیم ترور اسلامی فرامیرسد. با هر درجه از زشتی و ددمنشی حکومت بربرمنشانه این رژیم پلید اما زندگی ادامه دارد، و باید با تمام توان برای رویش آینده ای انسانی مبارزه و فداکاری کرد. تاریخ جنبش کارگری- کمونیستی ایران از مقطع انقلاب مشروطیت تاکنون، از مبارزه، امید و استقامت برای برانداختن توحش طبقات استثمارگر انباشته است.

با اتکاء به این حقیقت که در سال 1387، تعمیق مبارزات انقلابی در کشور اجتناب ناپذیر است، بکوشیم از هم اکنون، سالی از مبارزه سازمانیافته برای تحقق اهداف کمونیستی بخش پیشرو جامعه ایران را رقم بزنیم.

!بهاران خجسته باد

گروه وبلاگهای جمهوری شورایی

29 اسفند 1386- 19 مارس 2008

www.j-shoraie.blogspot.com