چهارشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۳

غلط نویسی (عمدی؟!) و برخورد ناسالم سیاسی در محیط اینترنت


در انتهای مطلبی پیش از این و در همین وبلاگ، جمله زیر آمده بود:  
                                                               
(غلطهای دستوری و املائی و چاپی را هم، به روال معمول این "سازمان"، باید خواننده تصحیح کند!)

این جمله در اشاره به نوشته ای تراکت گونه و کوتاه از نشریه اینترنتی جریان قومی و مجازی "سازمان اتحاد فداییان کمونیست" قید شده بود. غلط نویسی، درهم برهم گویی، لاابالیگری و مضحک نمایی، پرت و پلا نویسی، تکرار هر جمله در جمله بعدی، بهم ریختن پاراگرافها و نظایر آن، همه با هدف گیج کردن خواننده و از این طریق: گفتن "زیرزیرکی" مکنونات ارتجاعی- قومی را، باید جزء "سبک کار" این جریان محسوب نمود. فرد نویسنده هم که یک نفر بیشتر نیست! او تحت عناوین "کمیته" ها و اشباحی نظایر آن، به شکل فوق، "خط" پیش میبرد. همه تحلیل و خط مشی و باور سیاسی و ایدوئولوژیک او هم یک "چیز" بیشتر نیست:
 
ایران یک جغرافیا است (ملت ایران و کشور ایران کشک است!) که در آن خلقهای تحت ستم برای حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی از "ایران" مبارزه میکنند. فقط خلق فارس، که خلق حاکم است، از این قائده مستثناء است.
 
این "سازمان" به شکایت این وبلاگ پیرامون وفور غلطهای املائی، انشایی و سیاسی موجود در تراکت مورد نقد آن توجهی نکرد. از این رو، نگارنده در اینجا، با هدف برجسته ساختن لاابالیگری این جمع در نگارش و روش ناسالم در تبلیغ نظرات ارتجاعی- قومی، یک مورد افراطی اخیر را در جزییات آن مورد بررسی قرار میدهد. با این امید، که صحیح نویسی، البته تا آنجایی که برای یک نویسنده معمولی ممکن است، همچنین رفتار صادقانه در بیان و انتقال نظرات سیاسی، جایی مناسب تر در محیط "چپ" اینترنت پیدا کند.
 
در نمونه زیر، اطلاعیه ای از ارگانی موهوم وابسته به جریان بالا بنام "شورای مرکزی سازمان اتحاد فداییان کمونیست"، که هرگز برای بررسی مسئله ای و یا گزارش فعالیتی، نشستی برگزار نمیکند، و معلوم نیست چگونه از ازل تا ابد "تعیین" شده است، بررسی میشود. البته این نحوه نگارش، یک پدیده عمومی در میان محافل چپ و مدعی چپ در خارج از کشور است- این گروه اما، یک نمونه افراطی در این زمینه است. نگارنده اطلاعیه زیر حتماً به روال عادت، دست به مظلوم نمایی زده، معایب شیوه نگارش آن را ناشی از "وجود ستم ملی" معرفی خواهد کرد- یعنی فارسی، زبان مادری نویسنده نیست! اما کسی که حداقل 35 سال است، اطلاعیه ها و نشریات فارسی را میخواند و مینویسد، باید بتواند بسادگی فارسی را هم درست بنویسد- مگر اینکه عمدی در کار باشد! نگارنده در اینجا، توجه این "سازمان" را به این موضوع جلب میکند، که بهترین نثر فارسی در ایران، به نویسنده گانی نظیر غلامحسین ساعدی، صمد بهرنگی، رضا براهنی، جعفر پیشه وری، علی اشرف درویشیان، اسماعیل خویی، محمد قاضی و نزدیکان به این طیف تعلق دارد.
 
اطلاعیه زیر، نظیر همه سرهم بندیهای فرد و یا "سازمان" مزبور، انباشته از تکرار مکررات جملات قبلی و کلی گویی و پرت و پلا و لفاظی های ارزان و بی احساس و شعارگونه است. چندین پاراگراف بطور درهم برهم و طی یک پاراگراف آمده اند. اما همه اینها موضوع این بحث در اینجا نیست. بلکه مقصود در اینجا، اشاره به غلط نویسی بعنوان "تولید انبوه"، یعنی بی اعتنایی به شعور خواننده و برخورد ناسالم در ترویج "زیرزیرکی" مواضع ارتجاعی- قومی، آنهم تحت پوشش فدایی و کمونیست، یعنی افشاء برخوردهای ناسالم سیاسی این گروه است.
 
 
این اطلاعیه بویژه در پی آن است، که یک درک ارتجاعی- قومی را بمثابه یک تحلیل سیاسی معمولی "جا بیندازند". نویسنده عملاً ادعا میکند، که در خاورمیانه، یک واحد سیاسی بمثابه یک ساختار، بعنوان پدیده ای همگون و نظیر یک کشور مستقل، یعنی "کردستان"، وجود دارد. این نحوه تحلیل دلبخواهی، تا آنجایی که به مدعی آن مربوط است، یعنی نفی علنی ساختار سیاسی کشور و ملت کنونی ایران و یا دفاع از تغییر نقشه سیاسی آن. نوشته زیر همچنین یک عیب اساسی هم دارد- عیبی که نویسنده، آن را بطور ناخواسته "لو" داده است:
 
کشور سوریه از ماه مارس سال 2011، به درون یک جنگ داخلی هولناک کشیده شده است. جنبش دموکراتیک در سوریه، طی کمتر از یک سال از مسیر اصلی خود، یعنی ایجاد تغییرات سیاسی دموکراتیک، به مسیر جنگهای قومی و مذهبی، و فروپاشی بنیانهای زندگی توده مردم سوق داده شده، و نیروهای ضدمردمی، با حمایت گسترده از سوی رژیمهای دیکتاتوری، بجان مردم و کشور سوریه افتادند. آنچه که امروز در سوریه جریان دارد، نه یک انقلاب دموکراتیک، بلکه تاخت و تاز دسته جات آدمکش از یک طرف و تحکیم سلطه دیکتاتوری حاکم برای 7 سال دیگر از طرف دیگر است.
 
در چنین اوضاعی که شیرازه کشور سوریه بطور کامل از هم پاشیده، و اکثریت مردم در کشورهای همسایه و غیرهمسایه، اردوگاهها و مکانهای ناامن آواره شده اند، چیزی برای خوشحالی و "شادباش" گفتن وجود ندارد. جریان موهوم "سازمان اتحاد فداییان کمونیست" که باید مدال بیرحمی و سنگدلی به آن اهداء کرد، به مردم کردستان سوریه تبریک و "شادباش" میگوید! این به اصطلاح سازمان، در جهنمی که نه کار و تولید و نه حداقلی از نظامات سیاسی و اداری حاکم است، از "خودمدیریتی" توده ها سخن میراند! جریان قومی فوق، در واقع با نگاه به آینه سوریه، از سناریوی احتمالی آینده ایران که در لابلای خون و کثافت، این دارودسته چیزی برای "شادباش" گفتن خواهد یافت، سخن میگوید. مرتجع بافنده این مهملات نمیتواند انکار کند، که با زبان بی زبانی "خط" میدهد، که تحقق تئوریهای ضد مردمی این جریان مبنی بر "مبارزات خلقهای تحت ستم ایران برای حق تعیین سرنوشت"، میتواند برای ایران نیز "سرنوشتی" نظیر سوریه را رقم بزند، و ظاهراً از دید این گروه، نمیتوان آن را رد نمود- بهرحال ممکن است، در چنان شرایطی هم، چیزی بنام "خودمدیریتی" برای تقسیم گالنی نفت و یا تکه ای نان در آذربایجان و کردستان هم بوجود بیاید!
 
 
در متن زیر، همه خط کشی ها، رنگ قرمز و فونت درشت از وبلاگ "بازسازی" است.
----------
 
جمله عنوان اطلاعیه این سازمان:
 
دومین سالگرد قیام «روژاوا» را،به توده های زحمتکش مردم کرستان شادباش میگوئیم- اتحادفدائیان کمونیست
 
جمله عنوان اطلاعیه، یکبار هم بعنوان جمله اول متن، تکرار شده است!
 
1- غلط فاصله گذاری: را،به |درست: را، به
2- غلط املایی: مردم کرستان |درست: مردم کردستان
3- غلط فاصله گذاری: اتحادفدائیان کمونیست |درست: اتحاد فدائیان کمونیست
 
4- غلط سیاسی و تبلیغ نظریات قومی:
"مردم کردستان"، بمعنای سیاسی، یعنی یک کشور، حال مستقل و یا مستعمره، وجود ندارد. بلکه مردم کردستان سوریه، که به این بحث مربوط است، مفهوم دارد. یا میتوان با اندکی سهل انگاری سیاسی، قتل و غارت در سوریه را به مردم کردستان ایران، کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان ترکیه، "شادباش" گفت!
 
 دوسال  قبل درروز نوزدهم جولای ،توده های زحمتکش  مردم کردستان  غربی (سوریه)  با استفاده از  توازن قوای موجود درمنطقه ، دست به قیام زدند. قبل ازآن نیز قیامهای متعددی درکشورهای  شاخ آفریقا و خاورمیانه ازجمله درسوریه ، بوقوع پیوسته بود  که از آنها  اغلب تحت عنوان «بهار عربی» نیر باد میکنند.
 
5- غلط فاصله گذاری: دوسال قبل |درست: دو سال قبل
6- غلط فاصله گذاری: درروز |درست: در روز
7- غلط در ترجمه فارسی: جولای |درست: ژوئیه (برای مردم ایران)
8- غلط فاصله گذاری: ،توده های زحمتکش  مردم کردستان  غربی (سوریه) |درست: توده های زحمتکش مردم کردستان غربی (سوریه)
 
9- غلط سیاسی و تبلیغ نظریات قومی:
در فرهنگ سیاسی چپ انقلابی ایران و فرهنگ سیاسی رایج در میان بخش پیشرو جامعه، "کردستان غربی" وجود واقعی و مفهوم سیاسی ندارد. بلکه کردستان ایران، کردستان عراق، کردستان ترکیه و کردستان سوریه وجود واقعی و مفهوم سیاسی دارند. نوع موازی این مفهوم سازی جعلی، همان "آذربایجان جنوبی" و "بلوچستان غربی" هستند.
 
10- غلط فاصله گذاری: با استفاده از  توازن قوای |درست: با استفاده از توازن قوای
11- غلط فاصله گذاری: درمنطقه ، دست |درست: در منطقه، دست به
12- غلط فاصله گذاری: قیامهای متعددی درکشورهای  شاخ آفریقا |درست: در کشورهای شاخ آفریقا
 
13- غلط سیاسی ناشی از بی اطلاعی و تمایل به عبارت پردازی: در کشورهای "شاخ آفریقا"، یعنی اتیوپی، سومالی، اریتره و جیبوتی، قیامی رخ نداد. بلکه در کشورهای شمال آفریقا و دقیقتر: در کشورهای عربی، یعنی تونس، مصر، یمن، لیبی و سوریه، قیامهایی رخ دادند. بهمین دلیل هم این شرایط به "بهار عربی" مشهور شد.
 
14- غلط فاصله گذاری:  ازجمله درسوریه ، |درست: از جمله در سوریه،
15- غلط فاصله گذاری: پیوسته بود  که از آنها  اغلب |درست: پیوسته بود که از آنها اغلب
16- غلط املایی: نیر باد میکنند. |درست: نیز یاد میکنند [ نیر باد میکنند؟!!]
 
پاراگراف زیر، تا جمله "از هیچ کمک ویاری دریغ نورزند."، در یک پاراگراف آمده اند، که منتقد برای بررسی، آن را جمله به جمله نقل میکند:
 
اما قریب به اتفاق این قیامها بادخالت صاحبان قدرت و ثروت و دولتهای امپریالیستی و دول ارتجاعی منطقه ازمسیرخود منحرف ودرنیمه را متوقف  واغلب به جنگ و جدال بین گروه ها و دسته جات مختلف ضد انقلابی تبدیل شدند .
 
17- غلط فاصله گذاری: بادخالت |درست: با دخالت
18- غلط فاصله گذاری: ازمسیرخود |درست: از مسیر خود
19- غلط فاصله گذاری و املایی: ودرنیمه را |درست: و در نیمه راه
20- غلط فاصله گذاری: واغلب |درست: و اغلب
21- غلط فاصله گذاری: تبدیل شدند . |درست: تبدیل شدند.
 
 وجه تمایز حرکت انقلابی  توده زحمتکش کردستان سوریه نسیت به سایر جنبش های اجتماعی دراین منطقه ،  فقط این نبود که برغم عقب نشینی ارتش سوریه ازمنطقه ، ماشین دولتی را درهم شکست ، وتوده های مردم ازطریق ارگانهای توده ای  خود سرنوشت خویش رادردست گرفتند، بلکه مهمتراز آن دردستورگذاشتن وعملی نمودن یک سری اقدامات  انقلابی دموکراتیک و مترقی است که سالهای متمادی زحمتکشان منطقه از جمله کردستان، برای تحقق آنها مبارزه نموده اند.
 
22- غلط فاصله گذاری: حرکت انقلابی  توده |درست: حرکت انقلابی توده
23- غلط املایی: سوریه نسیت به |درست: سوریه نسبت به
24- غلط فاصله گذاری: دراین منطقه ،  فقط این |درست: در این منطقه، فقط
25- غلط فاصله گذاری: ارتش سوریه ازمنطقه ، |درست: ارتش سوریه از منطقه،
26- غلط فاصله گذاری: ماشین دولتی را درهم شکست ، |درست: ماشین دولتی را درهم شکست،
27- غلط فاصله گذاری: وتوده های مردم ازطریق |درست: و توده های مردم از طریق
28- غلط فاصله گذاری: ارگانهای توده ای  خود |درست: ارگانهای توده ای خود
29- غلط فاصله گذاری: خویش رادردست |درست: خویش را در دست
30- غلط فاصله گذاری: بلکه مهمتراز آن |درست: بلکه مهمتر از آن
31- غلط فاصله گذاری: دردستورگذاشتن |درست: در دستور گذاشتن
 
32- غلط سیاسی و تبلیغ نظریات قومی: از جمله کردستان |درست: از جمله کردستان سوریه
 
غلط دستوری در کل جمله بالا: برغم عقب نشینی ارتش سوریه |درست: پس از عقب نشینی ارتش سوریه
 
   سازماندهی شوراهای محلی برای اداره  امور بدست خود مردم ، برابری حقوق زن و مرد ،  مبارزه با سنت ها وخرافات مذهبی  بویژه برجستگی حقوق زنان و مشارکت گسترده آنها  دراداره امور محلی، منطقه ای و نظامی ، آزادی  و برابری  اقلیت های قومی و ملی  و دینی  و برخورداری همه ساکنین از حقوق شهروندی،  ازجمله دست آوردهای قیام توده های زحمتکش این منطقه  محسوب میگردد .
 
33- غلط فاصله گذاری:  سازماندهی |درست: سازماندهی
34- غلط فاصله گذاری: برای اداره  امور بدست خود مردم  |درست: برای اداره امور بدست خود مردم،
35- غلط فاصله گذاری و انشایی: ، برابری حقوق زن و مرد ، |درست: تحقق (و یا اعلام) برابری حقوق زن و مرد،
36- غلط فاصله گذاری: ،  مبارزه با سنت ها |درست: ، مبارزه با سنت ها
37- غلط فاصله گذاری: وخرافات مذهبی  بویژه |درست: و خرافات مذهبی بویژه
38- غلط فاصله گذاری: گسترده آنها  دراداره امور |درست: گسترده آنها در اداره امور
39- غلط فاصله گذاری: و نظامی ، |درست: و نظامی،
40- غلط فاصله گذاری: آزادی  و برابری  اقلیت های قومی و ملی  و دینی  و |درست: آزادی و برابری اقلیت های قومی و ملی و دینی
41- غلط فاصله گذاری: حقوق شهروندی،  ازجمله |درست: حقوق شهروندی، از جمله
 
دردستورگذاشتن چنین اقداماتی درمنطقه ای که سراسر آن در استبداد ، دیکتاتوری ، ارتجاع مذهبی و جنگ و کشتار میسوزد، مذهب ، خرافات، قوم پرستی بی حقوقی زنان، کودکان، بیداد میکند، بیشک نمونه ای از یک جنبش انقلابی و مترقی را به نمایش میگذارد  که بدون فداکاری، آگاهگری و کارمداوم تبلیغی و ترویجی و  توام با عمل انقلابی، ممکن نمی بود.
 
42- غلط فاصله گذاری: دردستورگذاشتن |درست: در دستور گذاشتن
43- غلط فاصله گذاری: درمنطقه ای |درست: در منطقه ای
44- غلط فاصله گذاری: در استبداد ، دیکتاتوری ، |درست: در استبداد، دیکتاتوری،
45- غلط فاصله گذاری: مذهب ، خرافات |درست: مذهب، خرافات
46- غلط انشایی: قوم پرستی بی حقوقی زنان، کودکان، |درست: قوم پرستی و بی حقوقی زنان و کودکان،
47- غلط فاصله گذاری: میگذارد  که بدون فداکاری |درست: میگذارد که بدون
48- غلط فاصله گذاری: و  توام |درست: و توأم با
 
   حرکتی که درتداوم خود چشم انداز نوینی را دربرابر  خلق  تحت ستم واستثمار کردستان  و فراتراز آن  خلقهای زحمتکش  منطقه باز خواهد کرد.
 
49- غلط فاصله گذاری:   حرکتی |درست: حرکتی
50- غلط فاصله گذاری: درتداوم |درست: در تداوم
51- غلط فاصله گذاری: دربرابر  خلق  تحت ستم واستثمار کردستان  و | در برابر خلق تحت ستم و استثمار کردستان و
 
52- غلط سیاسی و تبلیغ نظریات قومی: خلق تحت ستم و استثمار کردستان |درست: خلق تحت ستم و استثمار کردستان سوریه
 
یادآوری: "خلق تحت استثمار"، به ملل مستعمره ای، که دارایی و ثروتهای طبیعی آنها توسط قدرتهای استعمارگر و امپریالیستی بغارت میرفت اطلاق میشد. این در مورد "کردستان" ادعایی این سازمان صدق نمیکند!
 
53- غلط فاصله گذاری: فراتراز آن  خلقهای |درست: فراتر از آن خلقهای
 
 این واقعیت رانباید ازنظر دورداشت که کشورهای امپریالیستی و دولت های  بورژوائی منطقه ، سران ورهبران مرتجع مذهبی و تمامی آنهائیکه بخاطر منافع اقتصادی وسیاسی خود به هراقدام جنایتکارانه ای دست میزنند، بیش ازهمه با  قیام روژاوا، ودست آوردهای آن دشمنی ورزیده  و خواهان نابودی آن هستند وبرای رسیدن به اهداف شان وبه شکست کشاندن آن ازهیچ توطئه ای کوتاهی نکرده ونخواهند کرد.
 
54- غلط فاصله گذاری: رانباید ازنظر دورداشت |درست: را نباید از نظر دور داشت
55- غلط فاصله گذاری: بورژوائی منطقه ، |درست: بورژوایی منطقه،
56- غلط فاصله گذاری: سران ورهبران مرتجع |درست: سران و رهبران مرتجع
57- غلط فاصله گذاری: وسیاسی خود به هراقدام |درست: و سیاسی خود به هر اقدام
58- غلط فاصله گذاری: با  قیام روژاوا |درست: با قیام روژاوا
59- غلط فاصله گذاری: ودست آوردهای آن دشمنی ورزیده  و |درست: و دست آوردهای دشمنی ورزیده و
60- غلط فاصله گذاری: وبرای |درست: و برای
61- غلط فاصله گذاری: وبه |درست: و به
62- غلط فاصله گذاری: ازهیچ |درست: از هیچ
63- غلط فاصله گذاری: ونخواهند |درست: و نخواهند
 
  وظیفه نیروهای انقلابی وانسانهای آزادیخواه ایران ، کردستان وسراسر جهان است که  به هرطریق ممکن  ازمبارزات  کارگران وزحمتکشان و خلق تحت ستم و استثمار این منطقه ودست آوردهای آن پشتیبانی کنند. بویژه اکنون که زحمتکشان این منطقه مورد تهاجم وحشیانیه نیروهای مرتجع  داعش  وهمپالگیهای آنها قرارگرفته اند، از هیچ کمک ویاری دریغ نورزند.
 
64- غلط فاصله گذاری:  وظیفه نیروهای |درست: وظیفه نیروهای
65- غلط فاصله گذاری: وانسانهای |درست: و انسانهای
 
66- غلط فاصله گذاری، غلط سیاسی و تبلیغ نظریات قومی: آزادیخواه ایران ، کردستان وسراسر جهان است |درست: آزادیخواه ایران، کردستان و سراسر جهان است
ایران یک کشور است، "کردستان"، استانهایی در درون چندین کشور است! این نه عیب است و نه افتخار!
 
67- غلط فاصله گذاری: که  به هرطریق ممکن  ازمبارزات  کارگران وزحمتکشان و |درست: که به هر طریق ممکن از مبارزات کارگران و زحمتکشان و
68- غلط فاصله گذاری: ودست آوردهای |درست: و دست آوردهای
69- غلط فاصله گذاری و املایی: وحشیانیه نیروهای مرتجع  داعش  وهمپالگیهای آنها قرارگرفته اند |درست: وحشیانه نیروهای مرتجع داعش و همپالگیهای آنها قرار گرفته اند
70- غلط فاصله گذاری: کمک ویاری |درست: کمک و یاری
 
سازمان اتحادفدائیان کمونیست که همواره از حق تعیین سرنوشت خلقهای تحت ستم واستثمار بدست خودشان دفاع کرده است  .برای تحقق آن بعنوان حق  دموکراتیک غیرقابل انکار توده های زحمتکش درسراسر ایران ، ازجمله درکردستان مبارزه نموده است، براساس مصوبات رسمی خودازهرجنبش انقلابی دموکراتیکی که ته فقط برای رفع ستم ملی ، بلکه  برای نابودی ستم جنسی و طبقاتی ، توامان مبارزه میکند، پشتیبانی کرده و اتحاد عمل و مبارزه مشترک باآنها را مجاز دانسته است .اینک دردومین سالگرد قیام روژاوا ، ضمن پشتیبانی از مبارزات انقلابی و دموکراتیک  این منطقه ،آمادگی خود را برای کمک  و.یاری به توده های زحمتکش ونیروهای انقلابی ورزمنده آن ،مادامی که درراستای تحقق خواست های عمیقا دموکراتیک وانقلابی  قدم برمیدارند و استقلال لازمه  پیروزی دراین راه را حفظ نموده باشد ، اعلام میدارد.
 
71- غلط فاصله گذاری: اتحادفدائیان |درست: اتحاد فدائیان
72- غلط فاصله گذاری و انشایی: دفاع کرده است  .برای |درست: دفاع کرده است و برای
73- غلط فاصله گذاری: درسراسر ایران ، |درست: در سراسر ایران،
74- غلط فاصله گذاری: ازجمله درکردستان |درست: از جمله در کردستان
75- غلط فاصله گذاری: خودازهرجنبش انقلابی |درست: خود از هر جنبش انقلابی
76- غلط املایی: ته فقط  |درست: نه فقط
77- غلط فاصله گذاری: ستم ملی ، |درست: ستم ملی،
78- غلط فاصله گذاری: طبقاتی ، |درست: طبقاتی،
79- غلط فاصله گذاری: باآنها |درست: با آنها
80- غلط فاصله گذاری: است .اینک |درست: است. اینک
81- غلط فاصله گذاری: دردومین |درست: در دومین
82- غلط فاصله گذاری: سالگرد قیام روژاوا ، |درست: سالگرد قیام روژاوا،
83- غلط فاصله گذاری: دموکراتیک  این |درست: دموکراتیک این
84- غلط فاصله گذ اری: ،آمادگی |درست: ، آمادگی
85- غلط فاصله گذاری و انشایی: کمک  و.یاری |درست: کمک و یاری
86- غلط فاصله گذاری: ونیروهای انقلابی ورزمنده آن ،مادامی که درراستای |درست: و نیروهای انقلابی و رزمنده آن، مادامی که در راستای
87- غلط فاصله گذاری: وانقلابی  قدم |درست: و انقلابی قدم
88- غلط فاصله گذاری و دستوری: لازمه  پیروزی دراین راه را حفظ نموده باشد ، |درست: لازمه پیروزی در این راه را حفظ نموده باشند،
 
کارگران وزحمتکشان کردستان!
 
89- غلط فاصله گذاری، غلط سیاسی و تبلیغ نظریات قومی: کارگران وزحمتکشان کردستان! |درست: کارگران و زحمتکشان کردستان سوریه!
 
  ما دومین سالگرد قیام روژاوا را به شما توده زحمتکش کردستان غربی  شادباش گفته و امیدواریم که  تداوم میارزه  دراین منطقه و حمایت جریانات انقلابی کردستان ، ایران وسراسرحهان ، به حفظ و تعمیق دست آورد های این قیام درراستای متافع کارگران وزحمتکشان و زنان و کودکان  یاری رساند و توطئه کشورهای امپریالیستی ، دول مرتجع منطقه  وصاحبان قدرت وثروت  را نقش برآب سازد. به نظر ماموفقیت  قیام روژاوا وتداوم آن علاوه بر مقاومت ، مبارزه وازجان گذشتگی نیروهای انقلابی، به تعمیق خواست های اقتصادی وسیاسی کارگران و زحمتکشان،گسترش دامنه آزادی و برابری ، تامین حقوق زنان ،کودکان ،اقلیت های ملی و مذهبی  درعین حال مبارزه با خرافات مذهبی و سنت های مرد سالارو اتکا به خودمدیریتی توده های زحمتکش  ازیک طرف وازسوی دیگر هشیاری رهبران این جنبش بویژه توده های زحمتکش مردم  دربرابر توطئه های دول امپریالیستی و قدرت های رقیب منطقه وحفظ استقلال و مرزبندی با آنها  بستگی دارد . پیروز یاشید.
 
90- غلط فاصله گذاری:  ما |درست: ما
91- غلط فاصله گذاری و تبلیغ نظریات قومی: زحمتکش کردستان غربی  شادباش گفته |درست: زحمتکش کردستان غربی شادباش
 
"کردستان غربی"، اصطلاح و مفهومی از انبان جریانات ارتجاعی- قومی است و ربطی به درک و شناخت نیروی چپ انقلابی ایران از این موضوع ندارد. یک واحد سیاسی، با حاکمیت ملی و مجموع عناصر سازنده یک کشور بنام "کردستان غربی"، در خاورمیانه وجود ندارد. بازهم: این نه عیب است و نه افتخار!
 
92- غلط فاصله گذاری و املایی: که  تداوم میارزه دراین منطقه |درست: که تداوم مبارزه در این منطقه
93- غلط فاصله گذاری و املایی، غلط سیاسی و تبلیغ نظریات قومی: کردستان ، ایران وسراسرحهان ، |درست: کردستان، ایران و سراسر جهان |درست: کردستان سوریه، ایران و سراسر جهان،
 
نویسنده این مطلب، اول یک کشور بنام "کردستان" در خاورمیانه میسازد و سپس آن را همسنگ ایران و سراسر جهان قرار میدهد! این نوع چاپلوسی برای جریانات قومی کردی، این هدف را دنبال میکند، که آنها هم، موضوع دلخواه نویسنده یعنی استانهای آذربایجان ایران را، "آذربایجان جنوبی" قلمداد کرده، آن را برابر با یک کشور قرار دهند! این کلکی است، که باید بتدریج برای یک "عینیت" ناموجود، ابتداء یک "ذهنیت" ساخته شود، تا راه پیدا شدن "عینیت"، به ضرب درگیری و جنگ البته، هموار شود!
 
94- غلط فاصله گذاری: دست آورد های |درست: دست آوردهای
95- غلط فاصله گذاری و املایی: درراستای متافع |درست: در راستای منافع
96- غلط فاصله گذاری: کارگران وزحمتکشان و زنان و کودکان  یاری رساند |درست: کارگران و زحمتکشان و زنان و کودکان یاری رساند
97- انشاء بد سیاسی: "کارگران و زحمتکشان و زنان و کودکان"؟؟!!  در راستای منافع ...  کودکان!!؟؟
98- غلط فاصله گذاری و دستوری: توطئه کشورهای امپریالیستی ، دول مرتجع منطقه  وصاحبان قدرت وثروت  را نقش برآب سازد. |درست: توطئه های کشورهای امپریالیستی، دول مرتجع منطقه و صاحبان قدرت و ثروت را نقش بر آب سازد.
99- غلط فاصله گذاری: ماموفقیت  قیام روژاوا وتداوم |درست: ما موفقیت قیام روژاوا و تداوم
100- غلط فاصله گذاری: علاوه بر مقاومت ، |درست: علاوه بر مقاومت،
101- غلط فاصله گذاری: وازجان گذشتگی |درست: و از جان گذشتگی
102- غلط فاصله گذاری: وسیاسی کارگران و زحمتکشان،گسترش |درست: و سیاسی کارگران و زحمتکشان، گسترش
103- غلط فاصله گذاری: و برابری ، |درست: و برابری،
104- غلط فاصله گذاری و دستوری: تامین حقوق زنان ،کودکان ،اقلیت های ملی و مذهبی  درعین حال مبارزه با خرافات مذهبی و سنت های مرد سالارو |درست: تأمین حقوق زنان، کودکان، اقلیت های ملی و مذهبی، درعین حال، مبارزه با خرافات مذهبی و سنت های مردسالار و
105- غلط فاصله گذاری: زحمتکش  ازیک |درست: زحمتکش از یک
106- غلط فاصله گذاری: وازسوی |درست: و از سوی
107- غلط انشایی: هشیاری رهبران این جنبش بویژه توده های زحمتکش مردم |درست: هشیاری رهبران این جنبش
108- غلط فاصله گذاری: دربرابر |درست: در برابر
109- غلط فاصله گذاری: وحفظ استقلال |درست: و حفظ استقلال
110- غلط فاصله گذاری و غلط املایی: آنها  بستگی دارد . پیروز یاشید |درست: آنها بستگی دارد. پیروز باشید
 
شورای مرکزی
 
سازمان اتحادفدائیان کمونیست
 
20 جولای 2014 
 
111- تاریخ غلط، دروغگویی و برخورد ناسالم سیاسی: اعلامیه، تاریخ 20 جولای (ژوئیه) را بر خود دارد. در حالیکه بنابه تاریخ ذیل انتشار آن در سایت "پیک ایران"، این اطلاعیه در روز 9 اوت صادر شده است! در سایت دیگری هم از این "سازمان"، این اطلاعیه بنابه مطالب قبلی، کاملاً چاپ جدید است. اما راز این نوع برخورد، که نویسنده این "سازمان"، در انتشار متن دستکاری شده ای مربوط به مرگ یکی از فعالین سابق سازمان در آلمان هم (رفیق مجید) http://j-shoraie.blogspot.de/2013/04/1_17.html ، به آن مبادرت نموده بود، چیست؟
 
تاريخ مطلب: هجدهم امرداد ۱۳۹۳ برابر با نهم اوت ۲۰۱۴]
 
[کد مطلب: 79367]
 
این فرد یا این "سازمان" همواره مترصد موقعیت و فرصتی، برای تبلیغ تئوریهای ورشکسته قومی با استفاده از عنوان "فدایی" و "کمونیست" است. اگر یک موقعیت طلایی! را هم از دست بدهد، اصلاً مسئله ای نیست، او خیلی ساده، تاریخ اطلاعیه را عقب میبرد! کسی هم که نمیتواند کاری بکند! اطلاعیه در سایت "پیک ایران"، که تیراژ بالایی از بینندگان را دارد، منتشر میشود، و بالاخره این موضع گیری دلخواه در سطحی وسیع تبلیغ میشود.
 
نویسنده ناشی چنان در کار پر کلک خود عجله داشته، که حداقل مطلب منبع خود در نشانی زیر را دقیقاً مطالعه نکرده است:
 
در سال 2013 شمایل مدل خودمدیریتی دمکراتیک نمایان شد ـ بخش 2
 
 
او فقط این جمله را در اول مقاله دیده است: "مردم روژاوا که در نوزدهم ژوئیه سال 2012 نیروهای رژیم بعث سوریه را از شهرهای خود بیرون رانده ... ".
 
فرد فوق ("سازمان") بلافاصله دست بکار میشود، و در روز 9 اوت، اطلاعیه ای را به تاریخ روز 20 ژوئیه نوشته و فوراً هم در سایت خانوادگی محفل خود منتشر میکند! برای "ایز گم کردن" هم، بجای "ژوئیه" در اصل متن در نشانی بالا، از کلمه "جولای" استفاده میکند. بویژه اینکه، در تاریخ گذاری "پیک ایران" در ذیل همین اطلاعیه، از "اوت" و رایج برای ایران، استفاده شده، که اگر در بالای آن، اطلاعیه ای با "ژوئیه" تاریخ گذاری شود، "توی چشم میرود" و برای خواننده فارسی فوراً سوال انگیز میشود: که چرا در روز 9 اوت، اطلاعیه ای بتاریخ 20 ژوئیه درج میشود؟! اما خواننده تا به "جولای" فکر کند و معنی آن را بفهمد، دیگر خسته شده، از صفحه بیرون میرود! "بابا کسی چه میفهمد! مهم نیست! این ملت سرش نمیشود! آخه کی به کیه"؟!
 
اینها کلکهایی هستند، که نویسنده اطلاعیه فوق، از معلمان سابق خود نظیر فرخ نگهدار، مصطفی مدنی و حسین زهری (بهرام) آموخته است. عباس توکل اما- که اشتباهات سیاسی و شخصی او ضربات مهلکی به سازمان وارد آورد-، به چنین کلکهای ارزان و ناشیانه ای متوسل نمی شد! در سبک نگارش هم که بسیار حرفه ای و در میان همه نویسنده گان سیاسی غیرقابل مقایسه بود. اگر در یک شماره نشریه، یک اشتباه چاپی، هرچند کوچک هم پیدا می شد، در شماره بعدی نشریه، این موضوع توضیح داده شده، از خوانندگان عذرخواهی می شد.
 
اگر کسی اطلاعیه مورد نقد در اینجا را چندین بار مطالعه کند، متوجه نمیشود، که دقیقاً عنوان "روژاوا"، به چه معنا است؟ آیا چنین شهری در جایی وجود دارد؟ آیا قیام مردم در کردستان سوریه، از شهری بنام "روژاوا" آغاز شده است؟ آیا "روژاوا"، عنوانی شبیه "انتفاضه" است؟ نویسنده این اطلاعیه، اگر خود دقیقاً این موضوع را میدانست، خوب، حتماً آن را بنوعی به خواننده هم منتقل میکرد. به این جمله در آخر اطلاعیه نگاه کنید:
 
 "ما دومین سالگرد قیام روژاوا را به شما توده زحمتکش کردستان غربی"!!؟؟
 
یعنی در واقع: ما دومین سالگرد قیام روژاوا را به شما توده های زحمتکش روژاوا ... و این یعنی که، نویسنده خود دقیقاً مفهوم آن را نمیداند. او فقط باید از یک موقعیت استفاده کند و چند "چیز" قومی را "جا بیندازد". بقیه مسائل برای او هیچ ارزشی ندارند.
---------------------------


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر