سه‌شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۲

به روشنفکران لیبرال اسیر در دام رژیم اسلامی!

اکبر تک دهقان
28 خرداد 1392- 18 ژوئن 2013
قبل و پس از انجام نمایش انتخاباتی اخیر، که دسته جات تبهکار حاکم بر ایران مرتباً و هر 4 سال یکبار آن را براه انداخته اند، بسیاری از منتسبان به دموکراسی و جمهوریخواهی، دست به ارائه تحلیلهایی زده، تمایلات سازشکارانه با حکومت اسلامی را بنمایش گذاشتند. در این میان بویژه جریان "اکثریت" و باندی خارج از کشوری که عنوان دهن پرکن "اتحاد جمهوریخواهان ایران" بر خود گذارده، حتی پس از پایان نمایش انتخاباتی و با عجله دست به تعریف و تمجید چاپلوسانه از نتایج این خیمه شب بازی تکراری زدند. آنها نشان دادند، نه اعتقادی به حقوق اولیه دموکراتیک مردم ایران آنهم در قرن بیست و یکم دارند و نه حتی صاحب اندک شعوری برای جستجوی واقعیت از میان انبوه ادعاهای دروغین حکومت اسلامی هستند.
در دو لینک زیر، مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و مهران مصطفوی وکیل گریخته از جهنم اسلامی به خارج از کشور، اقدام به تجزیه و تحلیل این رویداد از دو زاویه سیاسی و بررسی ادعاهای رژیم اسلامی پیرامون میزان شرکت کننده گان در "انتخابات" نموده اند. مصطفی هجری نزدیک به سنت کلاسیک سوسیال دموکراسی ایران و مدافع حل دموکراتیک مسائل منطقه ای در کشور و مهران مصطفوی از موضع یک وکیل مدافع حقوق دموکراتیک مردم، برخورد میکنند.
مطالعه دقیق این دو برخورد، باید راه دفاع سیاسی و حقوقی واقعی از منافع مردم را به روشنفکران بی اراده ای نشان دهد، که خود از عوامل اصلی تأسیس کوره آدم سوزی اسلامی و تثبیت جنایتکارانه آن در دهه 60 محسوب میشوند- آنهایی که همین امروز هم بطور غریزی در اتحاد با جریان خون آشام "خط امام" سابق خود عمل کرده، مردم را به ظهور معجزه ای از این دستگاه ستمگری محض امیدوار ساخته، و آنها را به گمراهی میکشانند.
این امامزاده معجزه ای ندارد 
گفتگو با مصطفی هجری درباره انتخابات و نتایج آن  
میزان مشارکت واقعی مردم و وظیفه رای دهندگان
مهران مصطفوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر